De Kuiper Infrabouw
De Kuiper Infrabouw
Wiedhaak 20
3371 KD Hardinxveld-Giessendam
085 - 040 97 00 - info@dekuiperinfrabouw.nl

Duurzaamheid

Met alle rioleringen, dijken, gemalen, bruggen en wegen die we bouwen, beschermen we ons land en alles wat ons lief is. Dan is het logisch dat we ondernemen op een duurzame en sociaal verantwoorde manier. We vinden het belangrijk dat onze organisatie, onze opdrachtgevers en onze omgeving bij elkaar betrokken zijn en we onderscheiden ons daarin door een persoonlijke en karakteristieke aanpak.

Een land waarin de mens leeft in balans met zijn omgeving, dat is onze droom. Daarom zijn we permanent bezig om onze organisatie te verbeteren op het gebied van efficiëntie, veiligheid, gezondheid en milieu.
Dit wordt mede onderschreven door de certificaten ISO 14001:2015 en de CO2 Prestatieladder. 

ISO 14001:2015
Het uitgangspunt van dit certificaat is het continu en zoveel mogelijk meetbaar verbeteren van de prestaties op milieugebied. Denk hierbij aan het steeds verder terugdringen van onze milieubelasting, het naleven van de milieuwet- en regelgeving en het voorkomen van milieuvervuiling. Met ons ISO14001:2015 certificaat laat De Kuiper Infrabouw zien dat wij zorg dragen voor mens, dier en milieu.

CO2 Prestatieladder
De CO2 Prestatieladder is een instrument dat ons helpt om de CO2 uitstoot in kaart te brengen en om CO2 bewust te handelen.  Zowel in de bedrijfsvoering als bij het uitvoeren van projecten. Het gaat hierbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

SKAO
De CO2 Prestatieladder wordt beheerd en ontwikkeld door De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hier zijn wij dan ook een deelnemende partij van. Op de website van de SKAO vindt u ook een pagina met informatie over de CO2 reductie van De Kuiper Infrabouw

CO2 Reductie 
De Kuiper Infrabouw wil de CO2 uitstoot waar mogelijk maximaal reduceren. Daarom is de ambitieuze CO2 reductiedoelstelling vastgesteld om 8% minder CO2 uit te stoten in 2026 t.o.v. 2020. Deze doelstelling gaat over de directe emissies (brandstoffen, gas en propaan). De emissies worden gemeten in verhouding met de omzet. Deze doelstelling is samen met de overige doelstellingen en concrete reductiemaatregelen vastgelegd in ons Energiemanagement Actieplan.

Ketenanalyse
De Kuiper Infrabouw kijkt ook buiten de eigen organisatie naar mogelijkheden om CO2 uitstoot te reduceren. Om te bepalen waar de grootste reductiemogelijkheden zich bevinden is een analyse gemaakt van de indirecte CO2 uitstoot. Uit deze analyse blijkt dat een aanzienlijk deel van de indirecte CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door de inkoop en toepassing van beton en betonproducten. Middels een ketenanalyse is onderzocht waar en hoeveel CO2 reductie behaald kan worden. 

Communicatie
De Kuiper Infrabouw zet zich actief in om het draagvlak voor CO2 bewust handelen en reductie te vergroten. Gedurende het jaar wordt op diverse manieren en momenten gecommuniceerd met medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers, ketenpartners en andere betrokkenen.

Voortgang
Twee keer per jaar beschrijven wij in een voortgangsrapportage ons energieverbruik, de CO2 uitstoot en in hoeverre wij op koers zijn om onze doelstellingen te behalen. De meest recente voortgangsrapportages kunt u hieronder downloaden.
Voortgangsrapportage 2023
Voortgangsrapportage 2023 - H1
Voortgangsrapportage 2022 update
Voortgangsrapportage 2022 - H1
Voortgangsrapportage 2021
Voortgangsrapportage 2021 - H1
Voortgangsrapportage 2020
Voortgangsrapportage 2020 - H1

CO2 Projecten
Wanneer een project gegund en/of verkregen wordt met CO2 gerelateerd gunningsvoordeel dan wordt er een projectdossier opgesteld en bijgehouden. Deze projecten worden in de bovenstaande voortgangsrapportages beschreven.

Sectorinitiatieven
Om de ambitie op het gebied van duurzaamheid en CO2 breder uit te dragen neemt De Kuiper Infrabouw deel aan de onderstaande sectorinitiatieven.
Bewust omgaan met energie
Groen, Grond & Infra

Mogelijkheden voor individuele bijdrage
Ideeën voor duurzame ontwikkelingen zijn van harte welkom. Suggesties, ideeën of voorstellen kunt u sturen naar info@dekuiperinfrabouw.nl